"Polynesia.2" (on view at Gallery 24,
24 N Santa Cruz Ave., Los Gatos, CA
now through September 25, 2020.)
"Polynesia.2" (on view at Gallery 24,
24 N Santa Cruz Ave., Los Gatos, CA
now through September 25, 2020.)
Collagraph, chine colle
14"Hx14"W
2015